NỆM HAVA’S ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY 16 CFR PART1633 CỦA QAI LABORATORIES

Giải thưởng & Chứng nhận
 
NỆM HAVA'S ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY 16 CFR PART1633, CỦA QAI LABORATORIES.
 
Nệm Hava's đã đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy 16 CFR PART1633 dưới sự kiểm tra của tổ chức QAI Laboratories.